วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หน่วยที่ 7


คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิถีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันมีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม


          


ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          1. บทเรียน (Tutorial) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็นส่วนย่อย ๆเลียนแบบการสอนของครู
         
          2. ฝึกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice)ส่วนใหญ่ใช้เสริมการสอน ลักษณะที่นิยมกันมากคือ การจับคู่ ถูก-ผิดเลือกข้อถูกจากตัวเลือก
         
          3. จำลองแบบ (Simulation)นิยมใช้กับบทเรียนที่ไม่สามารถทำให้เห็นจริงได้
          
         4. เกมทางการศึกษา (Educational Game)
         
         5. การสาธิต (Demonstration) นิยมใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
          
         6. การทดสอบ (Testing) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
          
         7. การไต่ถาม (Inquiry) ใช้เพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด
          
         8. การแก้ปัญหา (Problem Solving) เน้นการให้ฝึกการคิดการตัดสินใจ
          
         9. แบบรวมวิธีต่าง ๆ เข้าด้วย (Combination) ประยุกต์เอาวิธีสอนหลายแบบมารวมกันตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


                


ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเอกัตภาพ
          
          2.ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ำได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการ
          
          3.ผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และสามารถควบคุมการเรียนได้เอง
          
          4.มีภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียน
          
          5.ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
         
          6.ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามขั้นตอนจากง่ายไปยาก หรือเลือกบทเรียนได้
          
          7.ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล
                       

                        


ลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

           คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคลที่นำเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมและเครื่องช่วยสอนมาผสมผสานกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะการเรียนที่เป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้

          1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
         
          2.ขั้นการเสนอเนื้อหา
          
          3.ขั้นคำถามและคำตอบ
          
          4.ขั้นการตรวจคำตอบ
          
          5.ขั้นของการปิดบทเรียน


              ลักษณะของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี มีดังนี้

           1. สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ของการสอน
          
           2. เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
           
           3. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากที่สุด
           
           4. มีลักษณะเป็นการสอนรายบุคคล
           
           5. คำนึงถึงความสนใจของผู้เรียน
          
           6. สร้างความรู้สึกในทางบวกกับผู้เรียน
           
           7. จัดทำบทเรียนให้สามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนให้มาก ๆ
           
           8. เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน
           
           9. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
         
          10.ใช้สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงข้อจำกัดบางอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บนพื้นฐานของการออกแบบการสอนคล้ายกับการผลิตสื่อชนิดอื่น ๆควรมีการประเมินผลทุกแง่ทุกมุม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น